Przejdź do strony głównej
25 lat LHS.pl

 
2024-07-17  

Zastrzeżenia prawne

Prosimy o dokładne zapoznanie się z zawartością niniejszej strony
- zawiera ona niezbędne informacje odnośnie praw użytkownika do korzystania z zasobów serwisu LHS.pl


________________________________________________

 • DEFINICJE

  Operatorem i właścicielem niniejszego serwisu www (zwanego dalej LHS.pl) jest Tomasz Ciemnoczułowski (zwany dalej autorem).

  Korespondencję elektroniczną dotyczącą LHS.pl należy przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego na adres redakcji (możliwy jest również kontakt telefoniczny po wcześniejszym uzgodnieniu poprzez pocztę e-mail).

  Poprzez taką korespondecję nie należy rozumieć kierowania ofert handlowych (jak również zapytań o takie prośby mających m.in. za zadanie przedstawienie cech produktu(~ów) i/lub usług(~i)), o ile autor nie wyraził na to wcześniej zgody. Fakt ogólnodostępności kontaktu z autorem nie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na otrzymywanie korespondencji o charakterze ofert handlowych i tym podobnych w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204, z późniejszymi zmianami).

  Autor nie zezwala też na przetwarzanie adresów i danych teleadresowych przez podmioty, które zgody na to nie otrzymały. Dotyczy to w szczególności przetwarzania adresów e-mail należacych do serwisu. Absolutnie zabronione jest umieszczanie ich w bazach danych, w celu odsprzedaży podmiotom trzecim.
  Zgoda taka nie była, ani nie jest wydawana tym podmiotom.

  Pozostałe definicje:

  Użytkownik:
  Każda osoba, która uzyskuje dostęp do niniejszej witryny lub jej używa, zarówno za zgodą autora, jak i bez niej i niezależnie od tego, czy osoba ta posiada uprawnienia do używania witryny. Uzytkownikiem serwisu jest też każda osoba generująca ruch do serwera, związany z wysłaniem w odpowiedzi danych zawartych na stronach LHS.pl

  LHS.pl:
  Za serwis internetowy LHS.pl uznaje się całą jego zawartość umieszczoną na serwerze i udostępnioną pod adresem internetowym LHS.pl lub innymi adresami, które umożliwiają użytkownikowi przeglądanie zawartości witryny. Elementy należące do serwisu mogą (ale nie muszą) być wyraźnie oznaczone przez autora.

  LHS.pl nie jest podmiotem reprezentującym interesy jakiejkolwiek spółki przewozowej, lub innego podmiotu związanego bezpośrednio lub pośrednio z Linią Hutniczą Szerokotorową (d. Linią Hutniczo-Siarkową). Fakt wykorzystania w nazwie serwisu i na jego stronach skrótu LHS lub jego rozwinięcia ma jedynie aspekt informacyjny, gdyż odzwierciedla to możliwie najwierniej zawartość serwisu.

  Autor w żaden sposób nie gwarantuje, iż dane i informacje podane na łamach LHS.pl są zgodne z prawdą i stanem faktycznym, co nie wyklucza dołożenia wszelkich starań aby były one wiarygodne.
  Wszelkie nieścisłości mogą wynikać ze sposobu realizaji serwisu, a także braku autorytatywnego źródła danych.
  Autor LHS.pl nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód jakie powstały w wyniku wykorzystania danych zawartych na łamach serwisu.

 • DOSTĘP DO WITRYNY I KORZYSTANIE Z NIEJ

  Uzyskanie dostępu do witryny, i przeglądanie jej zawartości (włącznie z pobieraniem jakichkolwiek danych) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody, oraz przyjęciem do wiadomości niniejszych warunków w ich dosłownym brzmieniu (stanowią one wówczas umowę między użytkownikiem a autorem serwisu LHS.pl) oraz na postanowienia wszystkich przepisów prawnych obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

  Wszelkie informacje publikowane na łamach LHS.pl stanowią wyłącznie opinie i poglądy ich autorów.

  LHS.pl zastrzega sobie prawo do gromadzenia informacji o zasobach i sposobie przeglądania zawartości LHS.pl do celów statystycznych.

  Wszelkie inne dane pozyskane w trakcie przeglądania przez Użytkownika zawartości LHS.pl, w szczególności dane osób kontaktujących się z LHS.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej są objęte tajemnicą korespondencji i nie będą przekazywane osobom trzecim.

  Autor nie ponosi odpowiedzialności za szkody moralne i materialne, a także uzależnienie od przedstawionego tematu (LHS), które mogą wyniknąć w całości lub części w wyniku przeglądania stron serwisu LHS.pl lub w wyniku pobierania danych w inny sposób.

 • INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH W SERWISIE

  1. Administratorem Danych jest autor serwisu LHS.pl.
  2. W sprawach związanych z Pani/a danymi należy kontaktować się z administratorem przy pomocy formularza kontaktowego.
  3. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu dla którego zostały zebrane.
  4. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie dla prawidłowej realizacji celu przetwarzania.
  5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.
  7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  9. LHS.pl informuje, że w trakcie przetwarzania danych osobowych nie jest stosowane profilowanie.

 • COPYRIGHT - PRAWA DO MATERIAŁÓW PUBLIKOWANYCH NA LHS.pl

  LHS.pl nie przenosi na nikogo praw autorskich związanych z własnymi materiałami opublikowanymi na łamach witryny. Dotyczy to w szczególności zdjęć i materiałów dźwiękowych, a także technologii i sposobu wykonania witryny.

  LHS.pl może publikować materiały, obciążone prawami osób trzecich, w takim przypadku wszelkie pytania dotyczące tych materiałów należy kierować do ich autorów, za pośrednictwem autora LHS.pl lub bez niego. Autor LHS.pl nie posiada prawa do dysponowania materiałami należącymi do osób trzecich, jedynie prawo do publikacji - w związku z tym pytania odnośnie wykorzystania tych materiałów należy kierować do ich autorów.

  Niedozwolone jest wykorzystywanie materiałów zawartych na LHS.pl poprzez umieszczanie bezpośrednich odnośników do zawartości multimedialnej witryny (bezpośrednie linkowanie plików graficznych, lub tez innych o charakterze multimedialnym).

  Zabrania się wykorzystywania w jakikolwiek sposób i przy użyciu jakiejkolwiek techniki materiałów zawartych na LHS.pl bez wiedzy i zgody autora. Zakaz nie dotyczy jedynie wykorzystywania materiałów do celów prywatnych, jeśli nie wiąże się to z dalszym upublicznieniem tych materiałów w całości, części lub przetworzonej ich postaci.
  W szczególności zabronione jest wykorzystywanie materiałów zawartych na LHS.pl i publikowanie ich w jakiejkolwiek formie na prywatnych stronach internetowych, lub publikacjach innego typu, niezależnie od stopnia korzyści, jaki może być czerpany, lub uzyskany z tego tytułu.
  Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wykorzystania zdjęć zawartych na LHS.pl są opisane poniżej.

 • Wykorzystanie zdjęć i danych zawartych na LHS.pl .

  Autor LHS.pl udostępnia do wykorzystania materiały zawarte w serwisie LHS.pl, za wyjątkiem materiałów obciążonych prawami osób trzecich, po spełnieniu poniższych warunków:

  1. Należy uzyskać zgodę autora na wykorzystanie materiałów. Zgoda ta może zostać wydana, gdy osoba zainteresowana poda następujące dane:

   a) swoje imię i nazwisko oraz nazwę firmy (w przypadku podmiotów gospodarczych) - zgody nie wydaje się osobom anonimowym, bądź ukrywającym się pod nickname, lub też nie będących pełnomocnikami strony zainteresowanej.

   b) jakie materiały konkretnie mają być wykorzystane (w przypadku zdjęć poprzez podanie, dokładnie które to będą zdjęcia poprzez podanie odnośnika /adresu URL/ do nich),

   c) w jakim celu i gdzie zostaną użyte wymienione materiały,

   Zgoda może zostać wydana jedynie w formie pisemnej, włącznie z formą elektroniczną (z zastrzeżeniem, że stwierdzenie faktu, iż warunki użyczenia zdjęć odpowiadają autorowi nie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody). Brak odpowiedzi ze strony autora, lub brak zgody są równoznaczne z zakazem obróbki i wykorzystywania materiałów, po za sytuacjami zezwalającymi na taki fakt, a opisanymi w tym dokumencie.

  2. Osoba zainteresowana opublikowaniem materiałów podaje swoje dane zgodne z prawdą i stanem faktycznym.
  3. Czytelnego zamieszczenia podpisu autorskiego pod wykorzystywanym materiałem.*

   * - W przypadku publikacji zdjęć, najczęściej jest to podpis pod zdjęciem "fot. I. Nazwisko - LHS.pl". Zakłada się, że orginalne stopki umieszczone na zdjęciu będa wycinane podczas obróbki zdjęć (fotoedycji), stąd konieczność zamieszczenia podpisu.

   Gdy układ edytorski publikacji na to nie pozwala, dopuszcza się inne formy umieszczenia informacji autorskich po uzgodnieniu tego z autorem LHS.pl.

  4. Autor LHS.pl zastrzega sobie prawo do zrzeczenia się postanowień niniejszego punktu w szczególnych i absurdalnych przypadkach.

  5. Autor zastrzega sobie prawo do honorarium, czy też do pokrycia kosztów związanych z obróbką danych przekazanych do publikacji lub też pokryciem kosztów archiwizacji publikowanego materiału.
   Ustalenie wysokości honorarium i podpisanie umowy o dzieło następuje przed publikacją materiałów.

  Nie jest możliwe wydanie zgody "ogólnej" na wykorzystanie materiałów bez wskazania konkretnych danych, które mają być wykorzystane (np. gdy wnioskujący poda, że chodzi o wykorzystanie "niektórych zdjęć" - należy sprecyzować, o które konkretne zdjęcia chodzi).

  Opublikowanie materiałów jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków. Szczegóły sposobu publikacji i udostępnienia danych są omawiane bezpośrednio z autorem.

 • INNE

  LHS.pl jest reprezentowana wyłącznie przez jej autora.

  Nie jest możliwe wszczęcie żadnego postępowania, lub roszczeń w stosunku do materiałów publikowanych na LHS.pl, o ile w ciągu 3 miesięcy nie zostanie doręczona autorowi pisemna informacja o tym fakcie.

  Autor zastrzega sobie możliwość dochodzenia na drodze prawnej roszczeń z tytułu naruszenia zapisów niniejszego dokumentu, lub naruszenia innych, aktualnie obowiązujących praw. Dotyczy to zwłaszcza Ustawy o Ochronie Praw Autorskich i Praw Pokrewnych.

  Treść niniejszego dokumentu może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

  Niniejsze Zastrzeżenia i zawartość serwisu LHS.pl są chronione prawami autorskimi.

  W sprawach nie uregulowanych niniejszymi Zastrzeżeniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.Łódź, 7. lipca 2003 r. z późniejszymi zmanami.

© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIĄZANY Z ŻADNYM PODMIOTEM ZARZĄDZAJĄCYM I/LUB ŚWIADCZĄCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWÓJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05